Zgłoszenie nowego pracownika do ZUS.

Pracodawca zatrudniając pracownika powinien dokonać zgłoszenia do ZUS-u. Dotyczy to pracowników zatrudnionych na umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną, czyli umowę zlecenie lub umowę o dzieło. Obowiązek ten nie dotyczy umów zlecenie zawartych z osobami uczącymi się lub studiującymi do 26 roku życia. Umowy zlecenie ze studentami lub uczniami nie podlegają obciążeniu składkami ZUS a jedynie podatkiem dochodowym.

 W przypadku zatrudnienia pracownika zgłoszenia do ZUS należy dokonać w ciągu 7 dni od momentu rozpoczęcia pracy. Nie ma znaczenia data podpisania umowy. Zgłoszenia dokonuje się na formularzu ZUS ZUA. Aby poprawnie wypełnić formularz należy posiadać następujące dane o pracowniku: numer PESEL i NIP lub seria i numer dowodu osobistego, nazwisko oraz pierwsze i drugie imię, data urodzenia, nazwisko rodowe, płeć i obywatelstwo, adres zameldowania lub zamieszkania.

Sporym problemem pracodawców dokonujących samodzielnego zgłoszenia do ZUS jest wybranie odpowiedniego kodu tytułu ubezpieczenia. Aby wybrać odpowiedni kod należy wiedzieć czy pracownik posiada prawo do emerytury lub renty oraz czy posiada stopień niepełnosprawności. Kod tytułu ubezpieczenia składa się z 6 cyfr. Przykładowo kod 01 10 00 oznacza zatrudnienie pracownika podlegającemu ubezpieczeniu zdrowotnemu i społecznemu (pełen ZUS) oraz nieposiadającemu renty i emerytury, a także niebędącym osobą niepełnosprawną. Pierwsze cztery cyfry oznaczają oznaczenie osoby zgłaszanej np. czy jest pracownikiem z pełnymi składkami ZUS czy też tylko społecznymi lub pracownikiem młodocianym. Piąta cyfra oznacza prawo do renty, emerytury lub brak takiego prawa. Ostatnia, szósta liczba oznacza stopień niepełnosprawności.

Wypełnione w powyższy sposób zgłoszenie ZUS ZUA podpisuje pracownik i pracodawca. W ciągu 7 dni od rozpoczęcia przez pracownika pracy, pracodawca musi złożyć formularz w oddziale ZUS. Zgłoszenia może też zamiast formy papierowej dokonać przez program Płatnik a także z pomocą pełnomocnika, np. biura rachunkowego lub pracownika odpowiedzialnego za kadry i płace w firmie.